10 okt 2019

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i Stang Terrasse Boligsameie

Viktig informasjon til alle beboere.

I Stang Terrasse Boligsameie ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle beboere og ansatte. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne eller gjester. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både styret, ansatte og beboerne skal delta aktivt i dette forbedringsarbeidet.  

Hva menes med systematisk HMS-arbeid? 

Internkontroll innebærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som har med HMS å gjøre. Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMS-lovgivningen og formålet med forskriften er blant annet: 

  • å forbedre arbeidsrutinene og fremme arbeidsmiljø og sikkerhet 
  • å verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og elektrisk anlegg 
  • å hindre brann og branntilløp  
  • å fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger 
  • å sørge for bedre behandling av avfall 

 

Hva kan du som beboer gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? 

Oppdager du feil og mangler ved lekeplassen eller lekeplassutstyret, skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber styret deg innstendig om å melde fra om dette til styret eller vaktmester.  

 

Ansvar 

Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll. Styrelederen i boligselskapet er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid.  

(Vaktmesteren plikter ikke å rette seg etter instrukser gitt av andre enn styret/styrets leder eller den styret har bemyndiget som vaktmesterens overordnede.)

 

Ansvarsfordeling 

 

Hva 

Hvem 

Brannsikring av fellesområdene 

Styret 

Felles brannalarmanlegg

Styret

Vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg 

Styret 

Lekeplasser og lekeplassutstyr 

Styret 

Avfallshåndtering 

Styret 

Teknisk utstyr som vaskerimaskiner, heiser mv 

Styret 

Arbeidsgiveransvaret overfor vaktmester, kontorpersonell, renholder etc 

Styret 

Vedlikehold av maskinparken 

Styret 

Dugnad 

Styret 

Bekjempelse av skadedyr 

Styret 

Vedlikehold av bygningsmasse 

Styret 

Trapper, gangveier og trafikk 

Styret 

Informasjon til beboerne om beboernes ansvar 

Styret 

 

 

Elektrisk anlegg og utstyr i boligen – skal til enhver tid være i orden

Beboer 

Brannvernutstyr (slokker og varsler) – skal til enhver tid være intakt. 

Beboer 

Sortere eget avfall og levere det på definert sted

Beboer

 

 

 

Elektriske anlegg og utstyr 

Rundt 40–50 prosent av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret. Herunder også feil bruk av anlegget og utstyret. Derfor må vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre. 

Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealene til enhver tid er i orden. Det er videre styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift. 

 

Egenkontroll

Andelseier/beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget i leiligheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Boligselskapet har utarbeidet en sjekkliste som beboerne kan bruke for sin årlige kontroll. Feil og mangler må rettes snarest, og det er beboeren/andelseieren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold. 

 

Bruk autorisert elektroinstallatør

Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret vil anbefale at beboerne ikke betaler regningen før samsvarserklæring er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved senere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller. 

Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene, ligger ved dette informasjonsskrivet. 

 

Brannvern og brannvernutstyr 

I boligene må det være installert følgende typer utstyr: 

  • Håndslokkeutstyr i hver leilighet. 
  • Godkjent røykvarsler i hver leilighet. 

 

Røykvarsler 

Røykvarsleren skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. Det kan også monteres røykvarsler i gang ved soverom. Disse varslerne bør sammenkobles. Bruker har ansvar for vedlikehold og overvåking av røykvarslerne. Vedlikehold er bl.a. testing av at batteriet virker, og at varsleren ellers virker tilfredsstillende.  

Bytt batteri en gang i året. Lag dette som en fast rutine på din mobil. Begynn nå i dag, senest 1. november! 

Boligselskapet sørger for utskiftninger av røykvarslere som er eldre enn 10 år. Dette gjelder utstyr i felles arealene. 

 

Brannslokkeutstyr 

Alle boenheter skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. 

Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkeutstyret i boenhetene. 

Med vedlikehold menes blant annet: 

Foreta kontroll av pulverapparatet minst én gang i året, se at manometernålen står på grønt. Vend på apparatet minst én gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at splinten er på plass, og pass på at apparatet blir etterfylt etter bruk. 

Ta denne kontrollen nå før vinteren setter inn og sesongen for levende lys begynner.

 

Boligselskapet sørger for at det foretas fysisk kontroll og vedlikehold av varsler og pulverapparat hvert femte år i fellesarealene. 

Der man har husbrannslange må følgende sjekkes årlig: at det er tilfredsstillende trykk i slangen, at den er lang nok til å nå alle rommene, at den ikke lekker og at kranen ikke er vanskelig å åpne. 

Ta kontakt med vaktmester/styret hvis det er oppdaget feil eller mangler på brannvernutstyret i fellesarealene 

 

Rømningsveier 

Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Trappeløp er rømningsvei. Brukerne har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler. 

Det er ikke lov å bruke yttergangen som en utvidet garderobe for sko og lignende. Styret kan uten forvarsel fjerne dette på beboers regning.

 

Branninstruks 

Branninstruksen henger på oppslagstavlene i oppgangene. Dette informasjonsbrevet er levert til hver enkelt beboer. 

Avfallsbehandling

Vi må følge kommunens retningslinjer for behandling av husholdningsavfall. Reglene for sortering er sendt alle beboere. Vær spesielt oppmerksom på matavfall. Matavfall på avveie kan føre til skadedyrplage.

DET ER IKKE LOV Å BRUKE SORTE SØPPELSEKKER ETTER 1 OKTOBER 2019.

Det er heller ikke lov å sette husholdningssøppel utenfor sin egen ytterdør. Sett den på terrassen til du har tid til å kaste den. Husholdningssøppel er din egen søppel – naboen din skal ikke ha noen belastning med dette i form av verken syn eller lukt.

Den kan også tiltrekke seg eventuelle skadedyr som befinner seg i oppgangen.

Møbler og annet som skal kastes, skal ikke plasseres i kjeller, ved avfallskontainer eller være til sjenanse i trappeoppganger og korridorer.

Det vil bli sendt ut faktura til beboere som setter fra seg søppel på plasser det ikke skal stå, hvis dette kan spores på en eller annen måte.

 

Vennlig hilsen

Styret i  STANG TERRASSE

 

Vedlagt ligger